Adatvédelmi tájékoztató

 

Felhasználói tájékoztató

A vasutasmagazin.hu elsősorban a MÁV-csoport munkavállalóinak szóló, online információs felülete. A vasutasmagazin.hu a munkavállalók tájékoztatására, a MÁV-csoporttal kapcsolatos publikus hírek, információk közzétételére szolgál. A vsutasmagazin.hu valamennyi rovatát (Interjú, Hírvonal, START, Munkatársaink, Anno, Vélemény, Zöld, Szabadidő) a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága szerkeszti.

Ha a vállalatcsoport munkavállalói számára széles körben közérdeklődésre számot tartó, vagy egyéb, a vasutasmagazin.hu keresztül eljuttatandó információi, illetve a vasutasmagazin.hu oldalain megjelentetett adatokkal vagy az oldalak szerkesztésével kapcsolatos észrevételei vannak, azokat, kérjük, küldje el a ujsag@mav.hu címre vagy jelezze számunkra a 06/30 855 5359-es telefonszámon.

A Polgári törvénykönyv (Ptk.) szerint a képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

A vasutasmagazin.hu oldalon szereplő fényképek elkészítése, valamint közzététele során a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat, előírásokat, valamit a MÁV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának előírásait betartva jár el (a részletes adatvédelmi tájékoztató A Felhasználói tájékoztató után olvasható). A felvételen szereplő személy az ujsag@mav.hu e-mail címen bármikor kérheti képmásának a honlapról történő eltávolítását, illetve képmásának felismerhetetlenné tételét. Amennyiben a felvételen az érintetten kívül más személy is látható vagy egyéb okból indokolt a felvétel megőrzése, a felvétel a továbbiakban csak korlátozottan használható fel. A törlést a MÁV-csoport költségmentesen végzi. Az on-line felületen közzétett képek, adatok a hozzájárulás visszavonásáig érhetők el.

 

A MÁV Zrt. Adatkezelési tájékoztatója

a Vasutas Magazin honlapján történő

 közzététel érdekében készülő felvételekről és adatokról

 

 1. Az adatkezelés célja

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság által működtetett, társasági és MÁV-csoport vasutasmagazin.hu honlapon interjú/riport/egyéb műfajú tartalom létrehozása és közzététele érdekben álló- és mozgókép-, valamint hangfelvétel készítése, közzététele, valamint azonosító adatok (név és szolgálati hely) közzététele.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdésére.

 

 1.  Adatkezelő

Név:                            MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:                    1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Cégjegyzékszám:        Cg. 01-10-042272

A bejegyző bíróság megnevezése:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                   10856417-2-44

E-mail:                        kig@mav.hu

 

 1. Adatfeldolgozó

 

Szolgáltatási szerződés alapján:

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:                    1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Cégjegyzékszám:        Cg. 01-10-045838

A bejegyző bíróság megnevezése:    

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                   14130179-2-44

E-mail:                        helpdesk@mav-szk.hu

 

Az Adatfeldolgozó az 5. pont szerint kezelt adatokat a 7. pontban megjelölt ideig kezeli, és az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján teljes körű informatikai szolgáltatást nyújt, mely magában foglalja a kommunikációs alkalmazások üzemeltetését.

           

Adatfeldolgozó általános szolgáltatási szerződés alapján nyújt informatikai szolgáltatást és biztosítja az informatikai eszközöket Adatkezelő részére.

 

 1. A kezelt adatok köre, kezelése

 

A MÁV-csoport (ide értve a MÁV Zrt.-t és a vállalat konszolidált beszámolójába teljes körűen bevont leányvállalatait) munkavállalók esetében:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

név

az azonosításhoz szükséges adat

e-mail cím

a képmás (fényképfelvétel) továbbításához szükséges adat

törzsszám

azonosításhoz szükséges adat (hozzájáruló nyilatkozat)

szervezeti egység/szolgálati hely

azonosítást elősegítő adat (hozzájáruló nyilatkozat),  a kiadvány postázásához szükséges címadatok

 

hozzájáruló nyilatkozat

a képmás (fényképfelvétel) felhasználásához szükséges adat

az érintett munkavállalóról készült képmás (fényképfelvétel), mozgókép és hangfelvétel

interjú/riport/egyéb műfajú tartalom elkészítéséhez

 

 

A MÁV-csoport vállalataival munkaviszonyban nem állók esetében:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

név

az azonosításhoz szükséges adat

e-mail cím

a képmás (fényképfelvétel) továbbításához szükséges adat

anyja neve, születési hely és idő 

azonosításhoz szükséges adat (hozzájáruló nyilatkozat)

hozzájáruló nyilatkozat

a képmás (fényképfelvétel) felhasználásához szükséges adat

az érintett hozzátartozóról készült képmás (fényképfelvétel), mozgókép

interjú/riport/egyéb műfajú tartalom elkészítéséhez

 

 

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek

 

Az Ön által megadott személyes és elérhetőségi adatokat, valamint a képmást tartalmazó fotó, felvett hang-, illetve a vágatlan mozgóképanyagot kizárólag az Adatkezelő Kommunikációs Igazgatóságának adott tartalom elkészítéséért felelős munkavállalói/megbízottjai ismerhetik meg.

 

Az elkészült fotó és filmfelvétel nyilvánosságra hozatalára, valamint nyilvánosságra hozatal céljából harmadik személy részére történő továbbításra az Adatkezelő kizárólag az érintett hozzájárulása esetén jogosult.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

Adatkezelő az Ön által megadott személyes és elérhetőségi adatokat, valamint a felvett nyers film- és hanganyagot az adatok megadását és a felvétel készítését követő 1 évig tárolja. A képmást tartalmazó nyers fényképfelvételeket azok készítését követő legfeljebb 3 évig tárolja. A személyes adatai, képmását tartalmazó felvételek ezt követően véglegesen törlésre kerülnek, így azok visszaállítása utólag már nem lehetséges. A hozzájáruló nyilatkozatokat Adatkezelő 3 évig tárolja. A felvételen szereplő személy az ujsag@mav.hu e-mail címen bármikor kérheti képmásának a honlapról történő eltávolítását, illetve képmásának felismerhetetlenné tételét. Amennyiben a felvételen az érintetten kívül más személy is látható vagy egyéb okból indokolt a felvétel megőrzése, a felvétel a továbbiakban csak korlátozottan használható fel. A törlést Adatkezelő költségmentesen végzi. Az on-line felületen közzétett képek, adatok a hozzájárulás visszavonásáig érhetők el.

 

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

8.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog

 

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.

 

Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól, továbbá az Adatkezelő által megtett intézkedésekről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

8.2. Hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az adatkezelés időtartama alatt írásban bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés és közzététel jogszerűségét.

 

8.3. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • az adatkezelés időtartama,
 • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,
 • az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az Ön kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait - rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

 

8.4. Az adatok módosítása (helyesbítése), törlése

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az érintett visszavonja hozzájárulását, ha azok adatok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte.

 

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

 

 

8.5.  Az adatkezelés korlátozása

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését Adatkezelő korlátozza amennyiben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

 

A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az Adatkezelő az Ön kérésére történt korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

 

 1. Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:
 • Adatkezelő az Adatfeldolgozó közreműködésével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:
  1. amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) a biztonsági szabályzatban foglaltaknak megfelelően működjön vagy működjenek;
  2. biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;
  3. valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról;
 • továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 10. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A feltöltött állományokat az Adatkezelő az Adatfeldolgozó útján a vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.
 • Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 4. csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

 

 1. Nyilatkozat

 

Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat zárt szekrényben tárolja és a 7. pontban megjelölt 3 éves időtartamot követően megsemmisíti.

A tárolás helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. VII. emelet Kommunikációs Igazgatóság.

 

 1.  Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk

 

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

 

                     Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

                     Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5.

                     Telefon: (+36-1) 391-1400

                     Telefax: (+36-1) 391-1410

                     E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti, vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatkezelő az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, illetve bármely hátrányért való felelősségét kizárja.

 

Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor az Adatkezelő a kig@mav.hu elérhetőségen áll rendelkezésre.

 

Ha az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, az adatvedelem@mav.hu címre írhat.

 1.  Releváns jogszabályok

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

E-mail: kig@mav.hu l www.mavcsoport.hu